Üzleti feltételek

1.  Érvényesség:  Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, a „Raab Group Kft” és vevői, valamint beszállítói között létrejött szerződés részét képezik a jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatok során.
2. A szerződés tárgya: Valamennyi áruszállításra és teljesítésre vonatkozó megrendelés és megbízás csak írásos rendelés-visszaigazolás esetén kötelező érvényű. Telefonon keresztül történő megbízás esetén az írásbeli visszaigazolás az irányadó.
3.  Szállítási és Fizetési Feltételek vevőkkel történő üzleti kapcsolatok esetén
a) Teljesítés helye:
Az áruk leszállítása alapvetően a „Raab Group Kft” székhelyén történik, amennyiben nincs más megállapodás. Az áruküldés számlával történik, a vevő kockázatára. A teljesítés kockázatának átszállása legkésőbb az árunak a szállító cég részére történő átadásakor megtörténik. Szállítási biztosítás kötése csak vevő kifejezett kérésére és vevő költségére történik. Amennyiben vevő átengedi „Raab Group Kft” részére a szállító személyének kiválasztását, ezzel egyidejűleg mentesíti „Raab Group Kft”-t az esetleges kiválasztási hiba felelőssége alól.
b) Teljesítés ideje: A szállítási határidők, amennyiben nincs más megállapodás, hozzávetőlegesek és nem kötelező érvényűek. A „Raab Group Kft” befolyásán, és üzemi szervezeti területén kívül eső események, különösen a beszállítók és gyártók szállítási késedelmei, vis major, energiahiány, bérharc, a szállítást arányos időre megszakítják, megfelelő kifutási idővel meghosszabbítják. Az ebből eredő szállítási késedelemért a felelősség vállalása kizárva. Amennyiben a „Raab Group Kft” felelős a szállítási késedelemért, „Raab Group Kft” felelőssége a vevő részére a késedelem miatt keletkezett károkért a késés minden egész hetére az áruérték 1/2%-ára, legfeljebb azonban a teljes szállítmány azon részértékének 5%-ára korlátozódik, melyet a késedelem miatt nem lehetett időben vagy a szerződésnek megfelelően használni.
c) Fizetés: A kiszámlázott összegek 8 napon belül fizetendőek, megjegyezve, hogy a számlát a kiállítását követő 3. munkanapon beérkezettnek tekintjük. Vevő köteles a késedelmes beérkezést haladéktalanul írásban közölni. A határidő betartásának megállapításához a „Raab Group Kft” bankszámlájának aktuális összegértéke az irányadó. A számla kiállítását követő 8.naptól kezdve késedelmi kamat kerül felszámításra a számlaértéken felül a  mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
d) Tulajdonjog fenntartása: Az áru a teljes kifizetésig a „Raab Group Kft” tulajdona marad. A fenntartott áru továbbértékesítésére vevő a rendes üzletmenet keretében csak azzal a kikötéssel jogosult, hogy a továbbértékesítésből származó vételárkövetelés „Raab Group Kft”-re száll át. Amennyiben a fenntartott áru egyedül vagy más árukkal együtt elidegenítésre kerül, vevő már most lemond a továbbértékesítésből keletkező követelésekről a fenntartott áruérték mértékéig minden egyéb joggal együtt „Raab Group Kft” javára. „Raab Group Kft” elfogadja ezt az átruházást. A fenntartott áru értéke a kiállított számla értékének felel meg. Amennyiben a fenntartott áru egy új termék előállításához feldolgozásra kerül, ez a feldolgozás a „Raab Group Kft” javára történik anélkül, hogy „Raab Group Kft” részére ezáltal kötelezettségek merülnének fel. A feldolgozás során keletkező új termék „Raab Group Kft” tulajdonát képezi. Amennyiben a feldolgozás „Raab Group Kft” tulajdonát nem képező áru bevonásával valósul meg, „Raab Group Kft” a keletkezett új terméknek résztulajdonosává válik, a fenntartott áru értékének a feldolgozás idején a többi áru értékéhez viszonyított arányában. Amennyiben a fenntartott árut „Raab Group Kft” tulajdonát nem képező áruval összekapcsolják, összekeverik vagy összevegyítik, „Raab Group Kft” a törvényi előírásoknak megfelelően résztulajdonossá válik; amennyiben vevő az összekapcsolás, összekeverés vagy összevegyítés által egyedüli tulajdonjogot szerez, akkor a résztulajdon a fenntartott áru értékének az összekapcsolás, összekeverés vagy összevegyítés idején a többi áru értékéhez viszonyított arányában „Raab Group Kft” részére biztosítékként átruházásra kerül. Amennyiben az átadott biztosítékok értéke a követeléseket több, mint 20%-kal meghaladja, „Raab Group Kft” köteles a biztosítékokat viszontátruházni vagy felszabadítani. Az üzleti kapcsolatból származú minden követelés kiegyenlítésekor a fenntartott áru és az átruházott követelések vevő tulajdonába kerülnek át.
4. Felelősség:  „Raab Group Kft” csak azon kártérítési követelésekért felel, bármely jogi indokból kifolyólag is keletkeztek azok, melyek saját ill. a megvalósításban és a létrehozásban őt segítők tevékenysége során szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból származnak.
A „Raab Group Kft” által értékesített tárgyak üzemzavara esetén vevő nem avatkozhat be, kivéve, ha vevő a „Raab Group Kft” által felhatalmazott szerelő. A készülék gyártójának és a „Raab Group Kft”-nek az elektromos töltésekre, tárolásra, valamint a berendezéshez tartozó üzemanyaggal és alkatrészekkel való bánásmódra vonatkozó utasításait feltétlenül követni kell. „Raab Group Kft” nem felel az ebből eredő anyagi, vagyoni vagy személyi károkért. A „Raab Group Kft” felhívja a figyelmet arra, hogy az elektromos/elektronikus készülékek üzemelése közben zavaró elektromágneses mezők jöhetnek létre. Vevő felelős azért, hogy a „Raab Group Kft” által leszállított berendezést ilyen mezők hatókörén kívül helyezze el. A „Raab Group Kft” által szállított készülékeken vagy azok által keletkezett működési zavarok esetében a „Raab Group Kft” felelőssége, bármely jogi indokkal is, kizárt.
5.  Garancia a vevő részére: Vevő köteles az árut a beérkezést követően haladéktalanul károk, hibák és műszaki működőképesség tekintetében átvizsgálni. Amennyiben vevő az áru károsodását vagy hiányosságát késve jelzi, ez azt bizonyítja, hogy ez a hiányosság az áru megfelelő átvizsgálásakor illetve funkcióvizsgálatakor nem volt felismerhető. A „Raab Group Kft” áruszállításaira vonatkozó reklamációkat az áru átvételét követő 7 napon belül írásban kell érvényesíteni. „Raab Group Kft” jogosult hiányosság esetében vevőnek a vételtől való visszalépése vagy a vételár leszállítása helyett a hiányosság pótlására, hiba elhárítására, ismételt szállításra vagy a reklamált illetve hiányos áruért kiszámlázott összeg jóváírására. Amennyiben a javítás vagy a pótlólagos szállítás sem hoz megfelelő eredményt, vevőnek jogában áll a vásárlástól visszalépni, vagy a vételár csökkentését kérni a törvényi előírásoknak megfelelően.
6. Szervíz – szolgáltatások: A szervíz – szolgáltatások, különösen a műszaki berendezéseknek a vevő igényeihez történő alakítása, alapvetően az esetleges garanciális munkáktól függetlenül történik. Minden olyan szolgáltatás, melyet „Raab Group Kft” az áru leszállításán túlmenően a vevő felé teljesít, kétséges esetben szerviz – szolgáltatásnak számít. Ezek a szolgáltatások csak akkor minősülnek garanciális javításnak, ha „Raab Group Kft” a garancianyújtási kötelezettségét kifejezetten írásban elismerte.A „Raab Group Kft” nem felel azokért a károkért vagy működési zavarokért, melyek abból az okból keletkeznek, hogy vevő a leszállított árut egy olyan működési egységgel üzemelteti, melyet nem „Raab Group Kft” szállított a rendeltetésszerű üzemhez. Azon károk és működési zavarok elhárítása, melyeket „Raab Group Kft” nem kifejezetten a garancianyújtás keretében végez, az aktuális elszámolási ár alapján kiszámlázásra kerül.
7.  Záró rendelkezések
a)
  Amennyiben az áru a vevő által külön meghatározott kivitelben (rajzok, minták, egyéb adatok) előállításra és leszállításra kerül, akkor vevő felelős azért, hogy a kivitelezés harmadik fél jogait, különösen szabadalmi jogot, használati liszenszet és egyéb védelmi és szerzői tulajdonjogokat ne sértsen. Vevő köteles „Raab Group Kft”-t harmadik fél minden ilyen jogsértésből eredő követelése alól mentesíteni.
b) Az ajánlatokhoz tartozó összes dokumentum, rajz, minta és katalógus tulajdonjogait és szerzői jogait „Raab Group Kft” kifejezetten fenntartja. Az ezekhez való hozzáférés sem harmadik félnek, sem konkurens vállalatnak nem megengedett. A dokumentumok, rajzok, leírások, ábrák, prospektusok stb. csak hozzávetőlegesen irányadóak és nem kötelező érvényűek, amennyiben nincsenek kifejezetten kötelező érvényűként megjelölve. A műszaki változtatások és fejlesztések joga kifejezetten fenntartva.
c)  A szállítók és vevők közötti jogi kapcsolatokra a PTK törvényei érvényesek. Minden, a szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetett módon eredő vitás kérdésben, amennyiben a szerződő fél a cégjegyzékbe bejegyzésre került, a Magyar bíróság az illetékes.”